Klachtenregeling Ella de Jong

Klachtenprocedure Ella de Jong

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Indien men klachten heeft over de kwaliteit van de training, workshop, cursus, studiedag en/of meent dat Ella de Jong de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, dient men deze klacht binnen 2 maanden na afloop van de activiteit schriftelijk in te dienen bij Ella de Jong. Hiervoor kunt u desgewenst een klachtenformulier gebruiken
(zie voorbeeld).

Het e-mail adres is: ella@elladejong.com

Ella de Jong verplicht zich om op een klacht binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen 1 week te reageren.

Klachtenformulier

Voor een klacht kunt u gebruik maken van dit klachtenformulier. Graag verzenden aan:

Ella de Jong
e-mail: e.dejong@elladejong.com

Naam: ................................................................................................

Adres,postcode,woonplaats: ........................................................................................... Telefoonnummer: .............................................................................................

e-mail: .....................................................................................................................

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vraag ik u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven. Wanneer vond het plaats? Naam van de activiteit (+ svp ook waar het plaatsvond) en/of van de overeenkomst. Wat en/of wie betreft het? Wat is de aard en omvang van het probleem? Omschrijving: ............................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

Gewenste oplossing: ....................................................................................................

Heeft u dit al mondeling, persoonlijk of telefonisch voorgesteld. Zo ja, wie heeft u daarover gesproken en wat is het resultaat daarvan? ................................................................................................. ..............................................................................................................................

Plaats en datum: .........................................................................................................

Handtekening: ............................................................................................................ .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

www.elladejong.com